Tekst wygłoszony na konferencji naukowej poświęconej postaci Stanisława Dubois organizowanej przez Stowarzyszenie Pokolenia w dniu 19 maja 2018 r.

Początki ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich pod koniec XIX w.

W toku ożywienia politycznego   na ziemiach polskich przed wybuchem powstania styczniowego z 1863r  ujawniły się dwa bloki polityczne, wyłonione na tle stosunku do niepodległości. Były to: obóz Białych, grupujący konserwatywno-liberalne koła ziemiańskie, opowiadające się za autonomią Królestwa Polskiego w ramach imperium rosyjskiego oraz obóz Czerwonych, postrzegany jako demokratyczny nurt ruchu niepodległościowego, tworzony przez koła młodzieży inteligenckiej Warszawy i Kijowa, przez patriotyczną ludność rzemieślniczą i robotniczą Warszawy, sybiraków i postępowe mieszczaństwo. (…)

PEŁNY TEKST TUTAJ