2018

Zaślubiny polski z morzem - droga do niepodległości

Tomasz Daszyński
16 maja, 2024

Droga do niepodległości Polski była pełna dramatyzmu, odwagi i niezłomnego ducha narodu, który przez wieki walczył o swoje miejsce na mapie Europy. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów w tej heroicznej epopei było Zaślubiny Polski z morzem. Ten doniosły akt, dokonany w 1920 roku nad Bałtykiem, stał się nie tylko manifestacją odzyskanej suwerenności, ale również potwierdzeniem odwiecznego prawa Polski do morskiego wybrzeża. 

Staramy się inspirować historią, która przypomina nam o znaczeniu wolności i nieustępliwej woli przetrwania. Zanurzmy się zatem w tę piękną i patriotyczną opowieść o tym, jak naród polski, po latach zaborów i wojennych trudności, triumfalnie powrócił nad Bałtyk, odnawiając swoje więzy z morzem i światem. To nie tylko historia o przeszłości, to lekcja dla przyszłości – lekcja o sile jedności, determinacji i miłości do ojczyzny. Zapraszam do odkrycia tej fascynującej podróży ku wolności, której symbolem stało się jedno wzruszające wydarzenie nad brzegiem polskiego morza.

W przededniu wydarzenia 

Na przełomie XIX i XX wieku Polska znajdowała się pod zaborami trzech potężnych mocarstw – Rosji, Prus i Austro-Węgier. Przez 123 lata Polacy musieli walczyć o zachowanie swojej tożsamości narodowej, kultury i języka. Mimo represji i prób wynarodowienia, naród polski nieustannie podtrzymywał marzenie o odzyskaniu niepodległości. Wydarzenia te stały się katalizatorem dla późniejszych działań, które miały na celu odzyskanie pełnej suwerenności.

Kluczowym momentem w dążeniach niepodległościowych była I wojna światowa, która przyniosła ogromne zmiany na mapie politycznej Europy. Polacy, walcząc na różnych frontach, w szeregach armii państw zaborczych, ale także w formacjach tworzonych przez polskich patriotów, w tym Legiony Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, zyskali nową nadzieję. Koniec wojny i klęska państw centralnych otworzyły możliwość odbudowy państwa polskiego. 11 listopada 1918 roku, po podpisaniu rozejmu w Compiègne, Polska oficjalnie odzyskała niepodległość, a Józef Piłsudski objął rolę Naczelnika Państwa.

Nowe wyzwania niepodległego państwa

Jednak odzyskanie niepodległości to dopiero początek. Przed Polską stały nowe wyzwania, w tym konieczność ustalenia granic państwa. Szczególnie ważna była walka o dostęp do morza. Traktat wersalski, podpisany 28 czerwca 1919 roku, przewidywał przyznanie Polsce Pomorza Gdańskiego, co miało ogromne znaczenie strategiczne i ekonomiczne. Polacy z entuzjazmem przyjęli tę decyzję, choć zdawali sobie sprawę, że czeka ich jeszcze wiele trudnych negocjacji i walki o utrzymanie nowych granic.

W międzyczasie trwały przygotowania do przejęcia Pomorza Gdańskiego z rąk niemieckich. Misja ta została powierzona generałowi Józefowi Hallerowi, bohaterowi wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. 18 stycznia 1920 roku Wojsko Polskie wkroczyło na Pomorze, a wkrótce potem, 10 lutego 1920 roku, odbyły się słynne Zaślubiny Polski z morzem w Pucku. Droga do tego historycznego wydarzenia była pełna determinacji i poświęceń, a sam akt zaślubin stał się symbolem triumfu polskiej niepodległości i nowego początku dla narodu polskiego.

Warto również wspomnieć o atmosferze panującej wśród ludności cywilnej na tych terenach. Polacy z Pomorza, przez lata poddawani germanizacji, z radością witali polskie wojsko. Ich entuzjazm i zaangażowanie były nieocenionym wsparciem dla działań wojskowych i administracyjnych. Z kolei Niemcy, niechętnie oddający te tereny, starali się utrudniać przejęcie kontroli przez Polaków, co prowadziło do licznych napięć i incydentów.

Droga do Zaślubin Polski z morzem była więc pełna wyzwań, ale i nadziei. Wydarzenia te pokazują, jak silna była wola narodu polskiego do odbudowy swojego państwa, jak głęboko zakorzenione było pragnienie wolności i jak ważne było waleczne odzyskanie dostępu do morza dla przyszłości Polski.

Akt zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 roku

10 lutego 1920 roku, na tle surowej zimowej aury, w małym kaszubskim miasteczku Puck, odbyło się wydarzenie, które na zawsze zapisało się w historii Polski jako symbol triumfu narodowej niepodległości i powrotu do morza. Akt zaślubin Polski z morzem był nie tylko ceremonią, ale także potwierdzeniem polskiej suwerenności nad odzyskanym Pomorzem i dostępem do Bałtyku, co miało kluczowe znaczenie dla strategicznego i gospodarczego rozwoju kraju.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. Msza była celebrowana przez ks. Józefa Wryczę, jednego z wybitnych działaczy niepodległościowych i duchowych liderów regionu. Kościół, wypełniony po brzegi, tętnił emocjami – poczucie dumy, radości i wdzięczności mieszały się z modlitwami za pomyślność odrodzonej ojczyzny.

zaślubiny Polski z morzem Kossaka
Wojciech Kossak - Józef Haller rzuca pierścień w fale Bałtyku 10 lutego 1920 r. źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J_Haller_by_Kossak.JPG

Po nabożeństwie uczestnicy ceremonii, w tym najważniejszy gość – generał Józef Haller, przemaszerowali nad brzeg morza. Generał Haller, ubrany w pełny mundur wojskowy, jechał konno na czele procesji, otoczony przez polskich żołnierzy i licznie zgromadzonych mieszkańców Pucka oraz okolicznych wsi. Na plaży czekał już specjalnie przygotowany drewniany podest, na którym miały odbyć się główne uroczystości.

W kluczowym momencie ceremonii generał Haller, przy akompaniamencie hymnu narodowego i salw armatnich, wykonał symboliczny akt zaślubin. W asyście wybitnych przedstawicieli rządu, wojska i lokalnych władz, generał wrzucił do lodowatej wody Zatoki Puckiej platynowy pierścień, wypowiadając słowa przysięgi wierności morzu: "Na znak wieczystego prawa Polski do morza, wrzucam pierścień do Bałtyku". Gest ten miał niezwykle głęboką symbolikę, podkreślając nie tylko odzyskanie dostępu do morza, ale również trwałość i nieodwracalność tego aktu.

Podczas ceremonii głos zabrało wiele wybitnych postaci, w tym przedstawiciele rządu i delegaci z różnych regionów Polski. Wśród przemówień szczególnie wyróżniało się wystąpienie generała Hallera, który podkreślił znaczenie Bałtyku dla przyszłości Polski oraz wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. "Niech ten dzień będzie początkiem nowej epoki dla Polski – epoki morskiej potęgi i prosperity," mówił generał, wskazując na ogromne możliwości, jakie otwierał dostęp do morza.

Cała uroczystość była dokładnie zaplanowana i zorganizowana, aby oddać doniosłość chwili. Wojsko Polskie prezentowało się w pełnym rynsztunku, a na plaży ustawiono liczne flagi narodowe i sztandary. W tłumie zgromadzonych można było dostrzec zarówno lokalnych Kaszubów, jak i przybyłych z różnych zakątków Polski gości, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć to historyczne wydarzenie. Obecność wielu mediów i korespondentów podkreślała międzynarodowe znaczenie tej ceremonii.

Po zakończeniu oficjalnej części, w Pucku zorganizowano festyn dla mieszkańców i uczestników uroczystości. Na rynku miejskim odbywały się pokazy, przemówienia i koncerty patriotyczne. Ludzie tańczyli, śpiewali i cieszyli się z odzyskanej wolności, podkreślając jednocześnie swoją więź z morzem, które od tej chwili miało stać się nieodłącznym elementem polskiej tożsamości.

Akt zaślubin Polski z morzem był nie tylko symbolicznym gestem, ale również ważnym krokiem w procesie konsolidacji nowo odzyskanej niepodległości. Ustanowienie wybrzeża jako integralnej części państwa polskiego miało ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwoju gospodarczego i politycznego. Dzięki temu wydarzeniu Polska mogła rozwijać swoją flotę handlową, nawiązywać nowe kontakty międzynarodowe i wzmacniać swoją pozycję na arenie międzynarodowej.

W pamięci narodu polskiego, 10 lutego 1920 roku na zawsze pozostanie dniem, który symbolizuje triumf ducha narodowego i niezłomnej woli do walki o wolność i niezależność.

Kalendarium wydarzeń

DataWydarzenie
11 listopada 1918Polska odzyskuje niepodległość po 123 latach zaborów.
28 czerwca 1919Podpisanie Traktatu Wersalskiego, który przyznaje Polsce Pomorze Gdańskie i dostęp do Morza Bałtyckiego.
18 stycznia 1920Wojsko Polskie pod dowództwem generała Józefa Hallera wkracza na Pomorze, przejmując kontrolę nad regionem.
10 lutego 1920Akt zaślubin Polski z morzem w Pucku – generał Józef Haller wrzuca platynowy pierścień do Bałtyku, symbolizując odnowienie polskiego dostępu do morza.
1923Oficjalne otwarcie portu w Gdyni, który staje się głównym portem morskim Polski.
1930Rozbudowa infrastruktury morskiej i rozwój floty handlowej oraz wojennej w Polsce.
2020Obchody 100-lecia zaślubin Polski z morzem, szeroko relacjonowane w mediach i upamiętnione licznymi wydarzeniami.

Znaczenie zaślubin Polski z morzem

Akt zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 roku miał ogromne znaczenie nie tylko symboliczne, ale także polityczne, gospodarcze i społeczne. Było to wydarzenie, które mocno zakorzeniło się w polskiej świadomości narodowej jako moment potwierdzenia suwerenności i przypieczętowania niepodległości.

Przede wszystkim, zaślubiny z morzem miały kluczowe znaczenie polityczne. Po latach zaborów i walce o wolność, Polska odzyskała dostęp do Bałtyku, co było strategicznym celem w procesie odbudowy państwa. Traktat wersalski przyznał Polsce Pomorze Gdańskie, jednak realne przejęcie kontroli nad tym regionem wymagało nie tylko dyplomacji, ale również manifestacji woli i zdolności do obrony swoich interesów. Symboliczny akt wrzucenia pierścienia do morza przez generała Hallera miał na celu utwierdzenie nie tylko Polaków, ale także społeczności międzynarodowej w przekonaniu o trwałości i nieodwracalności powrotu Polski nad Bałtyk.

Gospodarcze znaczenie dostępu do morza było nie do przecenienia. Polska, po latach izolacji, zyskała możliwość rozwoju handlu morskiego, co otworzyło nowe perspektywy ekonomiczne. Porty nad Bałtykiem stały się bramą do światowych rynków, umożliwiając eksport i import towarów na skalę wcześniej nieosiągalną. Powstanie portu w Gdyni, który szybko stał się jednym z najważniejszych portów w regionie, było bezpośrednim rezultatem polityki morskiej rozpoczętej zaślubinami. Rozwój gospodarczy Pomorza przyczynił się do wzrostu całego kraju, stymulując przemysł, handel i transport.

Społecznie, wydarzenie to miało głębokie oddziaływanie na morale i poczucie tożsamości narodowej Polaków. Po latach rozbiorów, germanizacji i rusyfikacji, Polacy z Pomorza mogli ponownie poczuć się częścią wolnej ojczyzny. Zaślubiny z morzem stały się symbolem odrodzenia i jedności narodowej, wzmacniając więzi między różnymi regionami kraju. Wydarzenie to przypominało o historycznych korzeniach Polski jako państwa morskiego, co było ważne dla budowania wspólnej świadomości i dumy narodowej.

Zaślubiny Polski z morzem obecnie

Współczesna pamięć o zaślubinach Polski z morzem pozostaje żywa i silnie zakorzeniona w narodowej świadomości. Każdego roku, 10 lutego, uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbywają się w Pucku, gdzie setki ludzi zbierają się, aby oddać hołd tym, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości i dostępu do Bałtyku. Ceremonie te, często z udziałem najwyższych władz państwowych, wojska, harcerzy oraz lokalnych społeczności, są wyrazem ciągłego szacunku i wdzięczności dla przeszłości.

Edukacja na temat tego wydarzenia jest integralną częścią polskiego systemu szkolnictwa. W podręcznikach historii, akt zaślubin Polski z morzem jest przedstawiany jako jedno z kluczowych wydarzeń w procesie odbudowy państwa polskiego po zaborach. W szkołach, szczególnie tych położonych w regionach nadmorskich, organizowane są specjalne lekcje, wystawy i konkursy historyczne, które mają na celu przypomnienie młodzieży o znaczeniu tego momentu w historii kraju.

Pomniki i tablice pamiątkowe, rozsiane po całym kraju, w szczególności w miastach Pomorza, upamiętniają bohaterów tamtych dni. Najbardziej znanym jest pomnik Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, który jest centralnym punktem corocznych obchodów. Również w Gdyni, mieście, które swoją dynamiczną historię zawdzięcza dostępowi do morza, znajdują się liczne miejsca pamięci związane z tym wydarzeniem.

Współczesna kultura i sztuka również nawiązują do zaślubin Polski z morzem. Powstają filmy dokumentalne, książki, a także utwory muzyczne, które przybliżają tę historię nowym pokoleniom. W mediach społecznościowych, w dniach rocznicy, pojawiają się liczne posty, artykuły i wspomnienia, które przypominają o historycznym znaczeniu tego dnia. Działania te pokazują, jak ważne jest utrzymanie pamięci o wydarzeniach, które kształtowały tożsamość narodową.

O mnie

Nazywam się Tomasz Daszyński. Tak samo jak mój daleki przodek Ignacy, który walczył o naszą niepodległość. Staram się pielęgnować pamięć, odświeżać ważne historyczne chwile i snuć polityczne rozważania. 
Świętuj z nami niepodległość. Walczmy o nią codziennie. Wspierajmy się nawzajem w duchu narodowym.
2024 © daszynski2018.pl - wspieraj walkę o niepodległość